Alf Nilsson

 

HOMO PSYCHICUS SOM ENFALD KONTRA TVÅFALD MOT MÅNGFALD

 

Omslag

Alf Nilsson

HOMO PSYCHICUS SOM ENFALD KONTRA TVÅFALD MOT MÅNGFALD

Det analoga och det digitala som färdriktning mot en människoteori

 

Mjukband,

197 sidor

ISBN

978-91-7139-887-1

Ditt internetpris
190 kronor
Frakt enligt postens billigaste taxa tillkommer


Om boken

 

Det här är Alf Nilssons fjärde bok om Homo psychicus, den psykiska människan. De tre tidigare böckerna är Om Homo psychicus uppkomst (2005), Det omedvetna i nya perspektiv (2009) och Det främmande, det kusliga och tankens brist (2011). Med avstamp i utvecklingsperspektivet, den evolutionära utvecklingen såväl som barnets ontogenetiska utveckling, har författaren tidigare härlett människan som både affektiv föreställningsvarelse och operativ handlings- och kognitiv varelse. Som övergripande ordning för härledningen ställs den analoga principen mot den digitala. I den här boken förankras de båda principerna i den evolutionärt ursprungliga enfalden – affekterna som enfald – respektive tvåfalden – operationen som tvåfald. Med detta är grunden lagd för Homo psychicus i riktning mot mångfald. Den tar sig bland annat uttryck i språket med den operativt förankrade syntaxen och den affektivt föreställningsgrundade semantiken. Med referens i den allmänna beskrivningen av Homo psychicus frilägger Nilsson psykopatologierna i den epigenetiska utvecklingen, den enskilda individens utveckling. Systematiskt insatta i epigenesen illustreras olika psykopatologiska tillstånd med PORT – Percept-genetic Object-Relation Test. PORT är framtaget och utprövat av författaren som klinisk forskare inom ramen för Lundaskolan eller den perceptgenetiska traditionen.

 

Alf Nilsson är professor emeritus. Han var verksam som professor i klinisk psykologi 1986–2001 vid Institutionen för psykologi, Lunds universitet. Författaren är legitimerad psykolog och psykoterapeut.

 

Pressröster

 

”I avsnittet om mångfalden behandlas treåringens förmåga till evokativa föreställningar och riktad intention. Dessa i kombination med affekten ’intresse’ kommer dels att möjliggöra riktade motiv, dels affektens subjektiva aspekt ’känsla’ och den specifika mänskliga förnimmelseaspekten ’önskan’. Författaren ser vidare längtan som människans mest avancerade motiv. Det visuella, blicken och dess kommunikativa förutsättningar och innebörder behandlas ingående. Blickens förmåga att i rum/tid endast fånga in den första aspekten – rummet – leder till resonemang om tiden som moment, samtidighet och subjektiv uppfattning vilket för vidare till vår oförmåga att föreställa oss vår död annat än i metaforer. En affektiv reaktion inför detta perspektiv tycks vara ’kuslighet’, en företeelse som författaren fördjupat sig i sin föregående bok Det främmande, det kusliga och tankens brist. [- - -] Alf Nilssons författarskap är spännande. Hans sätt att föra samman kunskap om människans mentala utveckling i ett evolutionärt och ontogenetiskt perspektiv, affektivt och kognitivt med utgångspunkt i analoga och digitala processer förefaller unikt åtminstone i den svenska facklitteraturen. När han sedan i denna i sig komplexa framställning generöst väver in utblickar mot andra forskningsfält och mer personliga reflektioner av delvis civilisationskritisk karaktär, får framställningen en än större rikedom.”

Björn Wrangsjö,

Docent i barnpsykiatri, psykoterapeut och psykoanalytiker

Psykisk Hälsa, Nr. 4, 2013

 

"Läsningen av denna bok är en sällsynt och omvälvande upplevelse. Nilsson rör sig över väldiga kunskapsfält, som ändå presenteras för läsaren med föredömlig pedagogisk tillgänglighet. I texten ges den ackumulerade kunskapen inom psykologin belysning utifrån nya relevanta rön från psykologi, neurobiologi, antropologi, språkvetenskap, med mera. [- - -] Det är, enligt min mening, smått otroligt att detta faktum under så många decennier har kunnat förbises. Nilssons ansats att försöka råda bot på denna grundläggande brist inom den psykologiska vetenskapen, och samtidigt beskriva människan som både operativ och emotionell varelse, är unikt och dessutom mycket lyckat. Alf Nilsson visar på möjligheten av en övergripande psykologisk teori med ökat förklaringsvärde, som kan överbrygga klyftor mellan, till exempel, kognitiva och psykoanalytiska teorier och innefatta dem båda. Tiden borde vara mogen för ett paradigmskifte inom psykologisk vetenskap."

Mats Nilsson,

Psykolog, psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi

Psykologtidningen, Nr. 3, 2013

 

”Vi som har läst Alf Nilssons tidigare böcker, är överens om att hans författarskap är intressant, tankeväckande om inte rent av mästerligt. På ett pedagogiskt och disciplinerat sätt lyckas han skapa ett nog så gott förslag till ’en färdriktning mot en människoteori’. Vad man kan invända mot, är det avancerade språket. Men kanske måste man som läsare böja sig för denna författares språkliga utmaning. För som läsare tar du del av en bok rik på innovationer grundade i vetenskaplig forskning.”

Staffan Stålfors,

Psykolog, psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi samt forskare inom området affektpsykologi

Psykoterapi, Nr. 2, 2013

 

Beställ